دپارتمان فناوری اطلاعات IT مجتمع فنی تهران پایتخت

فناوری اطلاعات یا IT ،می تواند تمام رشته های دانشگاهی را پوشش دهد که از نظر عملیاتی یک رشته میان رشته ای بین کامپیوتر و صنایع برق است که در این میان امور مربوط به تولید، پردازش،نگاهداشت و عرضه اطلاعات به مباحث کامپیوتری مرتبط می شود.

آموزش اینترنت اشیا

قیمت: 2/500/000 تومان 

قیمت: 1/500/000 تومان

قیمت: – تومان 

قیمت: – تومان 

قیمت: – تومان

قیمت: – تومان