آموزش تجهیزات بیمارستانی و اتاق عمل

سرفصل دوره ی آموزشی تجهیزات بیمارستانی و اتاق عمل الکتروکوتر الکتروشوک پمپ تشک مواج(تئوری) برد(الکترونیک)…