آموزش حرارت مرکزی (موتورخانه)

فراهم سازي شرايط محيطي براي طراحي سيستم هاي كنترل هوشمند با توجه به استانداردها و قوانين و مقررات بررسي و آناليز هزينه- فايده و بازدهي سيستم هاي كنترل هوشمند در مقايسه با ساير روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي  –طراحي چيدمان تجهيزات سيستم هاي حرارت مركزي طراحي موقعيت و چيدمان سيستم كنترل هوشمند با رعايت بهينه سازي مصرف سوخت با توجه به آناليز انجام شده پياده سازي تجهيزات كنترل هوشمند سيستم هاي حرارت مركزي تهيه و تدارک تجهيزات تأسيسات حرارت مركزي تهيه و تدارک تجهيزات كنترل هوشمند تأسيسات حرارت مركزي راهبري و راه اندازي تأسيسات حرارت مركزي مطابق با استانداردها و دستورالعمل ها با رعايت الزامات ايمني و بهداشت حرفه اي راهبري و پياده سازي و نصب تجهيزات كنترل هوشمند مطابق با استانداردها و دستورالعمل با رعايت الزامات ايمني و بهداشت حرفه اي انجام تنظيمات لازم سيستم كنترل هوشمند براي مصرف .