این مجتمع مفتخر به دریافت کلیه ایزو های آموزشی شده است.

ISO 21000

ISO 9001

ISO 10015

ISO 10003

ISO 10002

نمایندگی رسمی انستیتو ایزایران (آموزش نیروهای مسلح)

شرکت‌های طرف قرارداد

کمیته امداد
خانه کارگر
انستیتو ایزایران