آموزش مکانیک خودرو

تهران پایتخت که بزرگترین مرکز آموزش مکانیک خودرو در تهران است، سعی دارد تا با آموزش های عملی و پروژه محور با استفاده از اساتید زبده و حرفه ای در زمینه مکانیک خودرو مهارت کافی به هنرجویان دوره انتقال داده شود و بصورت نامحدود به پشتیبانی از کارآموزان پس از اتمام دوره بپردازد.