منوی سایت

پرداخت

پرداخت

 برای پرداخت شهریه دوره ها به نکات زیر توجه فرمایید

* تمامی موارد فرم پرداخت را به طور صحیح وارد کنید

*در بخش توضیحات نام دوره در خواستی را حتما وارد کنید

*بعد از پرداخت شماره فاکتور و تاریخ و ساعت پرداخت را یادداشت کنید

*مبلغ را به تومان وارد کنید

* شما مستقیم به درگاه بانک ملت متصل می شوید