منوی سایت

حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی

آشنائی با حسابداری صنعتی و مفهوم آن

آشنایی با هدفهای حسابداری صنعتی

تعریف مؤسسات صنعتی، تجاری و خدماتی

تعریف مؤسسات و شخصیت های حقوقی

آشنایی با اختلاف بین حسابداری صنعتی و حسابداری مالی

شناسایی اصول محاسبه، ثبت و تفکیک امور حسابداری صنعتی

آشنایی با تعریف مدیریت و فرآیندهای آن

توانایی محاسبه قیمت تمام شده

آشنایی با کالا و انواع آن

آشنایی با عملیات تولیدی و قیمت تمام شده کالا

تعریف کالا و سرفصلهای عمده

قیمت یا ارزش و قیمت تمام شده کالا

دستمزد

هزینه های عمومی

هزینه یابی و علت نیاز به آن

توانایی طرح و تنظیم فرمهای حسابداری صنعتی

آشنایی با تشکیلات سازمان واحد تجاری

نیازهای حسابدار صنعتی در جهت کسب شناخت دقیق از روند تولد و اصول تولید

شناسایی اصول بودجه بندی

تعریف بودجه و تاریخچه آن

بودجه و تولید

هزینه و درآمد

شناسایی اصول تهیه گزارش حساب ساخت محصول

شناسایی با صورتهای مالی و انوع آن

آشنایی با مراکز هزینه و انواع آن

روشهای سرشکن کردن اولیه هزینه های سربار

توانایی ثبت عملیات حسابداری در دفاتر

توانایی طبقه بندی و محاسبه حسابداری پیمانی