منوی سایت

حسابداری تکمیلی

حسابداری تکمیلی

شامل :

حقوق و دستمزد

استهلاک

صورت مغایرت بانکی

تکمیل دفاتر قانونی

نحوه بستن حساب با نرم افزار

دوره عملی مطالب حسابداری بازرگانی با نرم افزار هلو

ارائه عملیات ارسال اظهار نامهمالیاتی وارزش افزوده

معاملات فصلی

نکات فنی و عملیاتی اشتغال در بازار کار جهت سهولت در اجرای حسابداری بازرگانیو مباحث پیشرفته حسابداری

فراگیری قوانین کار و مالیاتی و ارزش افزوده

نرم افزار بیمه