منوی سایت

حسابداری مقدماتی

حسابداری مقدماتی
 
مفاهیم اولیه حسابداری بدهکار – بستانکار
آشنایی با ثبت حسابداری چرخه های (عملیات مالی)خرید و برگشت از خرید فروش و برگشت از فروش- دریافت نقد پرداخت نقد
نحوه عملی تنظیم سند
حسابداری دریافتی و پرداختی
اسناد دریافتی و درجریان وصول
اسناد پرداختی                                                                                                                            
هزینه - درآمد
خرید و برگشت از خرید – فروش و برگشت از فروش
موجودی کالا
پیش پرداخت و پیش دریافت
آشنایی عملی با دفاتر قانونی (روزنامه،کل و معین)
نحوه نوشتن دفاتر و موارد رد دفاتر
نحوه تهیه و تنظیم تراز آزمایشی قبل از اصلاحات و بعد از اصلاحات
تهیه و تنظیم صورتهای مالی (صورت سود وزیان و ترازنامه)
تهیه صورت مغایرتهای بانکی و رفع مغایرتهای بانکی

حقوق و دستمزد – ثبت کردن اسناد و نحوه تهیه و استفاده در سیستم ها – صندوق تنخواه گردان

نرم افزار هلو

نرم افزار اکسل