منوی سایت

دپارتمان مالي و حسابداري

 

دپارتمان مالي و حسابداری

 

مجتمع فنی تهران پایتخت افتخار دارد بیش از20 سال است که با آموزش حسابداری نظری و عملی و آموزش مهارت های فناوری ازطریق نرم افزار های حسابداری ، هزاران هنرجو و کارآموز و همچنین کارمند حسابداری را طبق آخرین متد آموزشی تربیت و به شرکت ها ، مؤسسات تولیدی ، تجاری و خدماتی معرفی نموده است. با در نظر گرفتن اینکه حسابداری کاربردی یکی از رشته های مورد نیاز کشور می باشد ، اشخاص آموزش دیده در این رشته به آسانی جذب بازار کار خواهند شد. لذا مجتمع فنی تهران پایتخت سالهاست که رشته حسابداری کاربردی ویژه بازار کار را طراحی نموده و به شرح زیر آموزش می دهد :

 

 

  1. حسابداری مؤسسات بازرگانی که شامل موارد زیر می باشد :

ثبت روزنامه اصلاح مغایرت ها  ، روشهای استهلاک دارائیهای ثابت و نحوه محاسبه  هزینه استهلاک  ، و انجام ثبت روزنامه آن در هر یک از روش های استهلاک در دفاتر حسابداری ، حسابداری روش های ثبت و نگهداری کالا ، حسابداری روش های قیمت گذاری کالای فروش رفته ، حسابداری روش های خرید و فروش کالا ، تهیه صورت مغایرت های بانکی و بررسی علل ایجاد مغایرت ها ،  تهیه وارائه صورت های مالی در پایان هر دوره مالی ، قیمت گذاری موجودی کالای پایان دوره.  

 

 

 

 

  1. حسابداری شرکت هاکه شامل موارد زیرمی باشد:

عملیات شرکت های تضامنی و تفاوت آن با شرکت های سهامی

عملیات حسابداری شرکت های سهامی و انواع  آنها

تهیه صورت های مالی هریک از شرکت هادر پایان هر دوره مالی آنها

عملیات شرکت های تعاونی و انواع آنها از نظر فعالیت مربوطه

 

  1.  حسابداری مؤسسات خدماتی شامل :

تهیه صورتهای مالی پایان هر دوره ،  و ارائه گزارش به افراد در هر دوره ، معادله حسابداری ، تعریف حسابداری و انواع رشته های حسابداری ، دفاتر حسابداری ، اسناد حسابداری ، هزینه ها و روش ثبت آنها در دفاتر ، سرمایه مجدد ، سرمایه اولیه  ، اصلاح حسابها ، برداشت غیر نقدی و نقدی ، دارائیها-بدهیها-درآمدها مالی ، بستن حساب های موقت و دائم

 

 

 

 

 

  1.  عملیات حسابداری با رایانه(باکامپیوتر)که شامل موارد زیر می باشد:

عملیات حسابداری بستن حسابهای دائم با کمک نرم افزارهای حسابداری عملیات حسابداری افتتاح حسابهای دائم در دفاتر سال جدید عملیات حسابداری خرید ها و فروش های دوره و ثبت آنها دردفاتر حسابداری با استفاده از نرم افزار های رایج در شرکت ها ، عملیات حسابداری ثبت هریک از بدهیهای جاری و بلند مدت دردفاتر شرکت ها ، عملیات حسابداری ثبت هریک از دارائیهادر دفاتر شرکتهابا کمک  نرم افزار های حسابداری ، عملیات حسابداری ثبت هریک از اصلاح حسابهای  ، عملیات حسابداری ثبت در آمد با استفاده از نرم افزار های حسابداری ، ،عملیات حسابداری ثبت هریک از درآمد ها و هزینه های دوره در حساب سود و زیان و بستن حسابهای موقت با استفاده از نرم افزار ها ی حسابداری ، عملیات حسابداری ثبت هزینه ها با کمک نرم افزار های هلو،رافع ،گلابی،چرتکه،سپیده،  .عملیات حسابداری ثبت هریک از اجزاء حقوق صاحبان سرمایه در دفاتر حسابداری شرکتها.

 

 

 

 

 

 

 

  1. عملیات حسابداری پیشرفته که شامل موارد زیر می باشد:

عملیات حسابداری فروش اقساطی  ، عملیات حسابداری شعب داخلی ، عملیات حسابداری گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف شرکتها  ، عملیات حسابداری تهیه صورت های مالی تلفیقی ، عملیات حسابداری گزارشگری میان دوره ای  ، عملیات حسابداری ترکیب تجاری شرکت ها ، عملیات حسابداری مشارکت های خاص ، عملیات حسابداری شعب خارجی ، عملیات حسابداری کالای امانی

 

 

 

  1. حسابداری بهایابی (حسابداری صنعتی )که شامل موارد زیر می باشد:

عملیات حسابداری سفارش کار ،  عملیات حسابداری مواد اولیه و مواد مستقیم ، عملیات حسابداری هزینه یابی مرحله ای  ، عملیات حسابداری دستمزد مستقیم ، عملیات حسابداری هزینه یابی جذبی  ، عملیات حسابداری حاشیه ایمنی  ، عملیات حسابداری نقطه سربسر ، عملیات حسابداری سربار مستقیم ، عملیات حسابداری هزینه یابی مستقیم  –عملیات حسابداری سربار غیر مستقیم ، عملیات حسابداری کالای در جریان ساخت  ، عملیات حسابداری حاشیه فروش  ، عملیات حسابداری کالای در جریان ساخت ، عملیات حسابداری حاشیه سود  ، عملیات حسابداری کالای ساخته شده 

 

 

 

 

  1. حسابداری حقوق و دستمزد که شامل موارد زیر می باشد:

محاسبه حقوق خالص کارکنان بعد از منظور نمودن کسور قانونی

انجام ثبت روزنامه پرداخت  حقوق و دستمزد خالص کارکنان در دفاتر حسابداری شرکت ها و موسسات

محاسبه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان در پایان هر ماه و نحوه ثبت آنها در دفاتر حسابداری شرکت ها

انجام ثبت روزنامه حقوق و دستمزد ومزایای ناخالص کارکنان در دفاتر حسابداری

محاسبه حق بیمه سهم کارگر و سهم کارفرما و ثبت آنها در دفاتر حسابداری

محاسبه مالیات حقوق و دستمزد کارکنان و ثبت آنها در دفاتر حسابداری  

 

  1. عملیات حسابداری پیمانکاری که شامل موارد زیر می باشد:

روشهای حسابداری شناسائی سود در شرکت های پیمانکاری ، عملیات حسابداری قراردادهای پیمانکاری در دفاتر کارفرمای پیمانکار ، انواع مناقصه ، اسنادمناقصه ، عملیات حسابداری قرارداددر جریان ساخت ، عملیات حسابداری و نحوه محاسبه تعدیل در قرار دادهای پیمانکاری ،  انواع قرار دادهای پیمانکاری ، انواع ضمانت های قراردادهای پیمانکاری و عملیات حسابداری آنها ، نحوه تهیه سود وزیان و ترازنامه شرکت های پیمانکاری ، عملیات حسابداری اسناد مناقصه.