منوی سایت

مهارت هتلداری

مهارت هتلداری

دیپلم هتلداری

32 واحد

کاربر رایانه

8 واحد

پذیرشگر هتل

10 واحد

اتاقدار هتل

6 واحد

متصدی البسه هتل

3 واحد

متصدی طبقات هتل

5 واحد