منوی سایت

سیستم اعلان حریق

سیستم اعلان حریق

سیستم های دستی

سیستم های اتوماتیک

سیستم اعلان حریق هوشمند

اجزای سیستم اعلان حریق

آشکارسازی های دودی

دیود نوری آشکار ساز

دتکتور دودی نوری

دتکتور دودی نوری کانالی

دتکتور دودی بدون سیم

آشکار سازی دودی لیزری

دتکتور دودی استنشاقی

دتکتور حرارتی

دتکتور حرارتی دمای ثابت

دتکتور حرارتی مرکب

دتکتورهای حرارتی خطی

تجهیزات هشداری شنیداری

تجهیزات هشدار دهنده دیواری