منوی سایت

نصب کرکره اتوماتیک و جک درب

نصب کرکره اتوماتیک و جک درب

نصب صفحه پلیت

نصب ریل ها

نصب تیغه بر روی لوله وسطی

نصب اند کپ

نصب موتور و همزمان نصب لوله وسطی

کپس کردن تیغه ها و متصل کردن به هم

نصب برد و لرن کردن ریموت

میزان کردن ارتفاع بازشو تیغه ها و محل قرارگیری کرکره بر روی زمین