منوی سایت

آموزش نرم افزارهای مکانیک

آموزش نرم افزارهای مکانیک

CATIA

SOLIDWORKS

ABAQUS

ANSYS

 

سرفصل دوره مقدماتی SolidWorks:

مقدمه:

آشنایی با تقسیم­ بندی CAD/CAM/CAE

معرفی نرم­ افزار SolidWorks و قابلیت­ های این نرم افزار

معرفی بخش­ های مختلف نرم­ افزار

نحوه استفاده از HELP و TOTURIAL نرم­ افزار

محیط  Sketch:

آشنایی با صفحات ترسیم و مبدا مختصات در نرم­ افزار

نحوه ورود به محیط Sketch

اصول طراحی در این محیط

معرفی دستورات طراحی دو بعدی شامل line, circle, spline, arc, rectangle, slut, ellipse

اصول اندازه­ گذاری و اعمال قیود و تهیه مدل دوبعدی کاملا مقید

کاربرد دستور mirror

انواع حالت دستور pattern

آشنایی با دستورات trim/extend

کاربرد دستورات offset و convert

Features: محیط

آشنایی با اصول انتخاب ترتیب نمایه­ ها برای ایجاد یک مدل

نحوه تبدیل مدل دو بعدی به سه بعدی

دستورات extruded boss\base, revolved boss\base, swept boss\base, lofted boss\base

دستورات extruded cut, revolved cut, swept cut, lofted cut.

دستورات mirror, pattern, shape, dome, rib, fillet, chamfer, shell..

دستور hole wizard

کاربرد مجموعه curves و reference geometry

زبانه evaluate:

آشنایی با دستورات measure, mass properties, zebra, curvature..

5 Surfaces modelling
6 Sheet metal
7 Weldments

*  از سه مبحث فوق (5، 6 و 7) با توجه به مخاطب هر دوره یک مورد آموزش داده می­ شود.

محیط assembly:

آشنایی با مفهوم درجات آزادی و مقید کردن اجسام

نحوی ورود به محیط assembly و وارد کردن مدل به این محیط، ویرایش کردن قطعات در این محیط، ایجاد part جدید در این محیط

نحوی استفاده از کلیدهای move & rotate component

آشنایی با انواع mates و اعمال این قیود به parts، ویرایش انواع mate

نحوی استفاده از دستورات pattern در این محیط

ایجاد نمای انفجاری توسط دستور exploded view

استفاده از دستور interference detection

آشنایی با toolbox و نحوی انتقال قطعات استاندارد به محیط assembly

محیط drawing:

آشنایی با استاندارهای تهیه نقشه دو بعدی از مدل سه بعدی