منوی سایت

آموزش ساخت اپلیکیشن

آموزش ساخت اپلیکیشن

سرفصل های کلی دوره :

سرفصل ها کلی بوده و موارد بسیار زیادی ذکر نشده است . ضمناً ممکن است هر بخش شامل چندین ویدئو زیر مجموعه باشد.

 مقدمه و معرفی مدرس ، شیوه تدریس و پیشگفتار

 شروع کار بااندورید در eclipse  و در ادامه در محیط android studio

Material design

Navigation Draw

Material icon

Recycler View

Theme

Material Scroll View

Material in android 5

Circle Image View

کار با مفهوم MVCدر اندورید

 SQLite

استفاده از بیش از 7 کتابخانه برای طراحی و زیباسازی پروژه

Card View

Fragment

Activity

Adapter

View Holder

Floating Label

Toolbar

نظر دادن در برنامه به وسیله اینتنت های بازار

انتشار اپ در بازار و فروش آن

 

نام دوره

 

مدت دوره

 

پیش نیاز

 

تاریخ شروع

 

مهلت ثبت نام

 

شهریه (تومان)

 

ثبت نام

 

آموزش تخصصی  ساخت اپلیکیشن

 

دوماه

 

 

95/6/13

 

95/6/10

 

1/000/000

 

هرروز