منوی سایت

آموزش کاربردی شبکه

آموزش کاربردی شبکه

آشنائی با شبکه

شبکه های server/client

سیستم عاملهای شبکه

کارت شبکه

کابلهای شبکه

اتصال بدون سیم و بیسیم

شبکه های LAN, WAN

روشهای ارسال داده

سخت افزارهای شبکه

پروتکلهای شبکه

آدرس دهی TCP/IP

اتصال از راه دور

راه اندازی شبکه های بیسیم

تعیین آدرس IP

تعیین WORKGROUP ونام کامپیوتر

به اشتراک گذاری چاپگر

اسفتاده از چاپپر موجود در شبکه

تعریف Map Drive

اتصال به شبکه Lan در windows vista

آموزش تعمیر بورد تابلو برق

 

 

نام دوره

 

مدت دوره

 

پیش نیاز

 

تاریخ شروع

 

مهلت ثبت نام

 

شهریه (تومان)

 

ثبت نام

NETWORK+ 

 

یک ماه

 

 

95/10/04

 

95/10/02

150/000

 

هرروز

 

 

MCIT (کامل)

 

دو ماه

 

NETWORK+

 

 

95/10/10

 

95/10/02

 

1/000/000

 

هرروز

 

MSCA

 

دو ماه

 

NETWORK+

 

95/10/05

 

95/10/02

 

800/000

 

هرروز

 

آموزش تخصصی شبکه

 

دو ماه

 

 

 

95/10/03

 

95/10/02

 

1/400/000

 

هرروز

 

 

Microsoft security pack 2008

 

دو ماه

 

 

 

95/10/05

 

95/10/02

 

450000

 

هرروز

microsoft systems centerpack

 

 

         ccna   

                                                                  

 

 

       

 

 

 

 

 

دوماه

 

     60ساعت  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

    

 

 

              

 

95/10/09

                                                 
             

     

                                       

             

      

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95/10/03

 

95/10/03

    

 

 

        

 

 

 

 

 

500000

 

850000

 

 

 

 

 

 

   

   

    

 

 

هرروز

 

هرروز