منوی سایت

آموزش نرم افزار

نرم افزار، مجموعه ای از برنامه های رایانه ای، رویه و مستندات است که انجام کارهای گوناگون بر روی یک سیستم رایانه ای را بر عهده دارد. عبارت "نرم افزار" برای نخستین بار توسط جان توکی در سال 1958 مورد استفاده قرار گرفت این موضوع که قدرت رایانه شما چقدر است اهمیت زیادی ندارد، بلکه آنچه که اهمیت دارد این است که یک رایانه، بدون نرم افزار بدون استفاده است. رابطه نرم افزار با رایانه مثل رابطه ی نوار فیلم ویدیو است با دستگاه ویدیو. شما برای انجام هر کار به هر دو نیاز دارید. نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه های رایانه ای یا برنامه های کاربردی که شناخته شده .