منوی سایت

آموزش نصب و تعمیر کولر گازی

آموزش نصب و تعمیر کولر گازی

 

آموزش تعمیر و نصب کولر گازی در کارگاه عملی

تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای

مجتمع فنی تهران پایتخت با 20سال درخشان در زمینه آموزش تخصصی تاسیسات و تعمیرات حرفه ای کولر ، اسپلیت و پکیج دوره های تخصصی تعمیرات را  با استفاده از بروز ترین متد آموزشی  و با هدف کارآفرینی و آموزش مهارت های کوتاه مدت کارآموزان، برگزار می نماید و مهارت آموزان را آماده ی حضور در بازار کار می نماید .

 

مقاله

آموزش عیب یابی سیستم تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و... )

ﻋیﺐیﺎﺑی یﻚ ﺳیﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮیﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ (کولر گازی، اسپیلت و ..) می توﺍﻧﺪ ﻛﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭ یﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﺍی ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠی ﺭﻭﺵ ﻣﻨﻄﻘی ﺑﺮﺍی ﺍیﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺭﺳی ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔیﺮی ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳیﺴﺘﻢ، ﺣﺬﻑ ﺳیﺴﺘﻢ ﻭ ﺣﺬﻑ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟی ﺗﺎ ﺭﺳیﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺻﻠی ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮﺭی ﻧﻤی ﺗﻮﺍﻥ ﻫﻤیﺸﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺸﺨﺼی ﺑﺮﺍی ﻋیﺐ یﺎﺑی سیستم تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و ..) ﭘیﺪﺍ ﻛﺮﺩ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍیﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤی ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻋیﺐ یﺎﺑی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎی ﺧﺎﺻی ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﺭﺳیﺪﻥ ﺑﻪ ﺭیﺸﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣی ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻋیﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒی ﻛﻪ ﺩﺭ این مقاله ﮔﻔﺘﻪ ﻣیﺷﻮﺩ     ﻣی ﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘیﺶ ﺯﻣیﻨﻪ ﺧﻮﺑی ﺑﺮﺍی ﻋیﺐ یﺎﺑی ﺳیﺴﺘﻢﻫﺎی HVAC ﺯیﺮﺍ ﺗﺮﻛیﺒی ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮﺭی ﻭ ﺗﺠﺮﺑی ﺭﺍ به همرﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. در این مقاله قصد بر این است درباره عیب یابی سیستم تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و ..) صحبت کنیم و شما را بیشتر با مشکلات کولرگازی، اسپیلت و سایر سیستم های تهویه مطبوع آشنا کنیم.

 

ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠی ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ یﻚ ﺳیﺴﺘﻢ تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و (…

ﺩﺭ ﺍیﻦ ﺑﺨﺶ از مقاله هدف ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠی ﻛﻪ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﻜﻠی ﺩﺭ ﺳیﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳی ﻗﺮﺍﺭ ﻣی ﮔیﺮﻧﺪ.

ﺳﻮﭘﺮﻫیﺖ :

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻣیﺩﺍﻧیﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻮﭘﺮﻫیﺖ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎی ﺑیﻦ ﺩﻣﺎی ﺗﺒﺨیﺮ ﻣﺒﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻭ ﺩﻣﺎی ﺑﺨﺎﺭ ﺗﻮﻟیﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟی ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﻟیﻞ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﭘﺮﻫیﺖ ﺑﺮﺍی یﻚ ﺳیﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﮔیﺮی ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟی ﻣﺎیﻊ ﺑﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻭ ﺍﻃﻤیﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻐﺬیﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺎﺭ ﺧﺎﻟﺺ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﺍیﻂ ﻧﺮﻣﺎﻝ:

ﻣﺨﻠﻮﻃی ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﭘیﻼﺭی ﺧﺎﺭﺝ ﻣیﺷﻮﺩ ﺷﺎﻣﻞ ۲۰% بخار و ۸۰% مایع ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. ﺍیﻦ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺩﺭ ﺣیﻦ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺒﺨیﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺍﻧﺘﻬﺎیی ﻛﻮیﻞ (نقطه (B آخرین قطرات ﻣﺎیﻊ ﺑﻪ ﺑﺨﺎﺭ ﺗﺒﺪیﻞ ﻣیﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍیﻦ ﺑﺨﺎﺭ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﻣﺎی ﺑیﺸﺘﺮ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ C ﺧﺎﺭﺝ ﻣیﺷﻮﺩ. ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎی ﺑﺨﺎﺭ ﺧﺮﻭﺟی ﻭ ﺩﻣﺎی ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻣﺎیﻊ ﻣﺒﺮﺩ ﺑﺎیﺪ بین C 5 تاC ۱۰ باشد.

ﺳﻮﭘﺮﻫیﺖ ﺯیﺎﺩ:

ﺩﻣﺎی ﺑﺨﺎﺭ ﺧﺮﻭﺟی C 2۰ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑیﺎﻧﮕﺮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎیی ﻣﻌﺎﺩﻝ C ۱6 ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍیﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻮﭘﺮﻫیﺖ ﺑیﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮﭘﺮﻫیﺖ ﺯیﺎﺩ ﺣﺎﻛی ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺎیﻊ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣی ﺩﻫﺪ ﺁﺧﺮیﻦ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﻣﺎیﻊ ﻣﺒﺮﺩ ﺧیﻠی ﺳﺮیﻊ ﺗﺒﺨیﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺳﻮﭘﺮﻫیﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓی:

ﺩﻣﺎی ﺧﺮﻭﺟی ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻫﻤﺎﻥ C 4 ﻣی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻘیﻘﺖ ﺑیﺎﻧﮕﺮ ﺳﻮﭘﺮﻫیﺖ ﺻﻔﺮ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍیﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣیﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟی ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﺎیﻊ ﻣﺒﺮﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺳﻮﭘﺮﻫیﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓی ﺑیﺎﻧﮕﺮ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺎیﻊ ﺯیﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺍﺯ ﻇﺮﻓیﺖ ﺗﺒﺨیﺮ ﺁﻥ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ.

در این آموزشگاه تمامی نکات نصب و تعمیرات کلیه برندهای کولرگازی ال جی سامسونگ جنرال و ...اموزش داده می شود.

برخی از سرفصل های دوره آموزش تعمیرات کولر گازی :

 • یادگیری اندازه گیری ، علامت گذاری و خط کشی قطعه کار
 • یادگیری نقشه خوانی معماری و تاسیسات تهویه مطبوع
 • یادگیری جوش کاری به وسیله قوس الکتریکی
 • یادگیری آزمایش و تعویض کردن قطعات الکتریکی در همه مدل های کولر گازی
 • یادگیری سوهان کاری ، اره کاری و سوراخ کاری قطعه کار
 • یادگیری جوش کاری با گاز اکسی استیلن

 • یادگیری کابل کشی و سیم کشی مدارهای ابتدایی الکتریکی
 • یادگیری ایراد یابی  و رفع ایراد مدار های برقی در مدل های مختلف کولر گازی
 • یادگیری استفاده از لوله های مسی
 • شناخت کولر گازی مناسب برای انتخاب و خرید
 • یادگیری سرویس کردن و عوض کردن قطعات مکانیکی در کولرهای گازی
                                               
 

دوره های مرتبط

آموزش تعمیرات بردهای الکترونیک آموزش تعمیرات لپ تاپ   آموزش تعمیرات محصولات اپل
آموزش تعمیرات کامپیوتر  آموزش دوربین مداربسته آموزش تعمیرات ماشین های اداری
آموزش تعمیرات هارد آموزش تخصصی تعمیرات موبایل آموزش تعمیرات ECU
آموزش اسمبل کامپیوتر آموزش دستگاه جوش اینورتور آموزش تعمیرات لوازم خانگی
آموزش نصب و تعمیر پکیج آموزش مهندسی معکوس آموزش تعمیرات مانیتور
آموزش هوشمندسازی منازلBMS آموزش نصب و تعمیر کولرگازی آموزش تعمیرات تلویزیون 
آموزش تعمیرات و نصب آیفون تصویری