منوی سایت

آموزش نصب و تعمیر کولر گازی

آموزش نصب و تعمیر کولر گازی

    مجتمع فنی تهران پایتخت
در کارگاه عملی مجتمع فنی تهران پایتخت
تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای

مجتمع فنی تهران پایتخت با 2 شعبه فعال در تهران ، از پر افتخارترین کار آفرینان حوزه فنی حرفه ای میباشد که با سالها سابقه درخشان در زمینه آموزش ، دوره های تخصصی در رشته های مختلف را با استفاده از بروز ترین متد آموزشی  و با هدف کارآفرینی و آموزش مهارت های کوتاه مدت کارآموزان، برگزار می نماید و مهارت آموزان را آماده ی حضور در بازار کار می نماید.

برای معرفی به خوابگاه و اطلاعات بیشتر کلیک کنید

آموزش به صورت تضمینی زیرنظر اساتید مجرب و تعمیرکاران حرفه ای       

پشتیبانی آموزشی به صورت رایگان 

آموزش نصب کولرگازی و پکیج

آموزش نصب وتعمیرپکیج وکولرگازی

آموزش نصب وتعمیرپکیج وکولرگازی 

 

برخی از سرفصل های دوره آموزش تعمیرات کولر گازی :

 • یادگیری اندازه گیری ، علامت گذاری و خط کشی قطعه کار
 • یادگیری نقشه خوانی معماری و تاسیسات تهویه مطبوع
 • یادگیری جوش کاری به وسیله قوس الکتریکی
 • یادگیری آزمایش و تعویض کردن قطعات الکتریکی در همه مدل های کولر گازی
 • یادگیری سوهان کاری ، اره کاری و سوراخ کاری قطعه کار
 • یادگیری جوش کاری با گاز اکسی استیلن
 • یادگیری کابل کشی و سیم کشی مدارهای ابتدایی الکتریکی
 • یادگیری ایراد یابی  و رفع ایراد مدار های برقی در مدل های مختلف کولر گازی
 • یادگیری استفاده از لوله های مسی
 • شناخت کولر گازی مناسب برای انتخاب و خرید
 • یادگیری سرویس کردن و عوض کردن قطعات مکانیکی در کولرهای گازی

مقاله درباره کولرگازی واسپلیت 

آموزش عیب یابی سیستم تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و... )
عیب یابی یک سیستم تهویه ﻣﻄﺒﻮﻉ (کولر گازی، اسپیلت و ..) می توﺍﻧﺪ ﻛﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭ یا ﺳﺎﺩﻩ ﺍی ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ کلی ﺭﻭﺵ ﻣﻨﻄقی ﺑﺮﺍی این ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻣﻞ برسی و اندازه گیری ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ سیستم ، ﺣﺬﻑ سیستم ﻭ ﺣﺬﻑ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺣﺘﻤالی ﺗﺎ ﺭسیدﻥ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ اصلی می باشد ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮﺭی نمیﺗﻮﺍﻥ ﻫمیشه ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺸﺨصی برای عیب یابی سیستم تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و ..)پیدا ﻛﺮﺩ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﺑﺨﺶ ﻣﻬمیﺍﺯ ﻛﺎﺭ عیب یابی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎی ﺧﺎصیﻛﻪ ﺑﺮﺍی رسیدن ﺑﻪ ریشه ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺮﺑﻮﻁ میﺷﻮﺩ. ﺩﺭ عینﺣﺎﻝ مطالبی که ﺩﺭ این مقاله ﮔﻔﺘﻪ میشود ، میﺗﻮﺍﻧﺪ پیش زمینه خوبی  برای عیب یابی سیستم های HVAC  باشد .

زیرا ترکیبی ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮﺭی ﻭ تجربی ﺭﺍ به همرﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. در این مقاله قصد بر این است درباره عیب یابی سیستم تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و ..) صحبت کنیم و شما را بیشتر با مشکلات کولرگازی، اسپیلت و سایر سیستم های تهویه مطبوع آشنا کنیم.

در این ﺑﺨﺶ از مقاله هدف ﻋﻼﺋﻢ کلی ﻛﻪ میتواند ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ مشکلی در سیستم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭسی ﻗﺮﺍﺭ میگیرند.

ﻋﻼﺋﻢ کلی ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ یک سیستم تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و (…
ﺳﻮﭘﺮهیت :
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ میﺩﺍنیدﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻮﭘﺮهیت ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎیبین ﺩﻣﺎی ﺗبخیر ﻣﺒﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻭ ﺩﻣﺎی ﺑﺨﺎﺭ ﺗﻮلید ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺮﻭجی ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دلیل ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﭘﺮهیت ﺑﺮﺍی یک سیستم ﺟﻠﻮگیری ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟی مایع ﺑﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻭ ﺍﻃمینان ﺍﺯ ﺗﻐﺬیه ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺎﺭ ﺧﺎﻟﺺ می ﺑﺎﺷﺪ.

شرایط ﻧﺮﻣﺎﻝ:

ﻣﺨﻠﻮطی ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎپیلاریﺧﺎﺭﺝ می ﺷﻮﺩ ﺷﺎﻣﻞ ۲۰% بخار و ۸۰% مایع  می ﺑﺎﺷﺪ. این ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺩﺭ حین ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﻣﺎ تبخیر ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺍﻧﺘﻬﺎیی کویل (نقطه (B آخرین قطرات مایع ﺑﻪ ﺑﺨﺎﺭ تبدیل می شوند ، ﭘﺲ ﺍﺯ این ﺑﺨﺎﺭ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﻣﺎی بیشتر ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ C ﺧﺎﺭﺝ میشود. ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎی ﺑﺨﺎﺭ ﺧﺮﻭجی ﻭ ﺩﻣﺎی ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻣﺎیع ﻣﺒﺮﺩ ﺑﺎید  بین C 5 تاC ۱۰ باشد.

سوپرهیت زیاد:

ﺩﻣﺎی ﺑﺨﺎﺭ ﺧﺮﻭجی C 2۰ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ بیانگر ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎیی ﻣﻌﺎﺩﻝ C ۱6 ﺑﻮﺩﻩ ﻭ این ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻮﭘﺮهیت بیشتر ﺍﺯ ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎﻝ می ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮﭘرهیت زیاد ﺣﺎکی ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ مایع ﻛﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ می ﺩﻫﺪ ﺁﺧرین  ﻗﻄﺮﺍﺕ ﻣﺎیع ﻣﺒﺮﺩ خیلی سریع تبخیر ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

سوپرهیت ناکافی:

ﺩﻣﺎی ﺧﺮﻭجی ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻫﻤﺎﻥ C 4 می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ حقیقت بیانگر ﺳﻮﭘﺮهیت  ﺻﻔﺮ می ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍین ﻣﺸﺨﺺ می شود ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﻭجی  ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﺎیع ﻣﺒﺮﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺳﻮﭘﺮهیت ناکافی بیانگر ﻭﺭﻭﺩ مایع زیاد ﺑﻪ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺍﺯ ﻇﺮﻓیﺖ تبخیر آن می باشد.

در این آموزشگاه تمامی نکات نصب و تعمیرات کلیه برندهای کولرگازی ال جی سامسونگ جنرال و ...اموزش داده می شود

آموزش نصب وتعمیرپکیج وکولرگازی

آموزش نصب وتعمیرپکیج وکولرگازی

چرا تهران پایتخت؟
 • اولین، مجهزترین و بزرگترین آموزشگاه
 • با سابقه ترین آموزشگاه تعمیرات  با بیش از 20 سال سابقه درخشان
 • با دو شعبه فعال در تهران
 • با 15 کارگاه فوق تخصصی تعمیرات 
 • ارائه  مدرک  فنی و حرفه ای
 • آموزش به کار آموزان از مبتدی تا پیشرفته
 • آموزش در گارگاه های مجهز سخت افزاری
 • ارائه مدرک معتبر و ارائه مدرک بین المللی
 • آموزش زیر نظر بهترین و مجرب ترین تعمیرکاران زبده
 • آموزش تحت نظارت اساتید برتر الکترونیک دانشگاه
 • ارائه گواهینامه فوق تخصصی تعمیرات  در پایان دوره
 • ارائه جزوات و پکیج آموزشی
 • ارائه کارت طلایی پشتیبانی آموزشی
 • ارائه معرفی نامه جهت استفاده ازتسهیلات خوابگاهی برای کارآموزان عزیز شهرستانی
 • زمانبندی و هماهنگی کلاس به درخواست کارآموز
 • جلسه اول داخل کلاس رایگان 
 • پکیج کامل جزوات اموزشگاه  برای ازمونهای فنی حرفه ای 

قیمت دوره های آموزش ونصب پکیج و کولرگازی

* هدیه ما به کارآموزان پس از گذراندن دوره *

کارگاه دیجیتال مارکتینگ رایگان 

      در صورت ثبت نام برای دوره اول ، دومین دوره با 20% تخفیف     

 برای رزرو ثبت نام اینجا کلیک کنید

 

مشاوره رایگان  *

شعبه انقلاب

 021-66904846

 021-66907659

 0912-5079029

شعبه رسالت

 021-77241240

 021-77241239

0912-2006578

 
دوره های آموزشی  مرتبط مجتمع فنی تهران پایتخت

آموزش تعمیرات بردهای الکترونیک

آموزش تعمیرات هارد

آموزش تعمیرات ماشین های اداری  

آموزش تعمیرات کامپیوتر 

آموزش اسمبل کامپیوتر

آموزش تعمیرات ECU

آموزش نصب و تعمیر پکیج

آموزش هوشمندسازی منازلBMS

آموزش تعمیرات لوازم خانگی  

آموزش تعمیرات و نصب آیفون تصویری

آموزش تعمیرات لپ تاپ  

آموزش تعمیرات مانیتور

آموزش دوربین مداربسته 

آموزش تخصصی تعمیرات موبایل  

آموزش تعمیرات تلویزیون 

آموزش دستگاه جوش اینورتور

آموزش مهندسی معکوس  

 

آموزش نصب و تعمیر کولرگازی 

آموزش تعمیرات محصولات اپل