منوی سایت

کادرعلمی مجتمع فنی تهران پایتخت

 کادرعلمی  مجتمع فنی تهران پایتخت

 

 

 

 

کادرعلمی مجموعه تهران پایتخت
نام و نام خانوادگی سمت

سرکار خانم فاطمه محمد بیگی مدیریت مجتمع فنی تهران پایتخت
  آقای مهندس داود محمد بیگی

کارشناس معماری

مدیریت مجتمع فنی تهران پایتخت

آقای مهندس علی اکبر محمد بیگی

کارشناس حسابداری

مدیریت اجرایی مجتمع فنی تهران پایتخت

  خانم مهندس الهام زاغیان

کارشناس الکترونیک

مسئول دپارتمان الکترونیک و سخت افزار

  خانم روشنایی

کارشناس ادبیات

مسئول روابط عمومی

 

آقای مهندس محمد قربانی

کارشناس مهندسی نرم افزار

وب مستر

آقای دکتر نادری

دکترای معماری

مدیریت دپارتمان معماری

عضو هیئت علمی دانشگاه

آقای دکتر مهدی زاده

استاد دانشگاه و مولف کتاب

مدیریت دپارتمان حسابداری

دبیر با تجربه آموزش پرورش

آقای مهندس علیجان نژاد

تعمیرات نرم افزاری و سخت افزاری

عضو هیئت علمی

آقای رحمانی مهر

کارشناس ارشد حسابداری

عضو انجمن حسابداران خبره

عضو جامعه مشاوران رسمی مالیات کشور

آقای مهندس مقدم

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

کارشناس امنیت شبکه

عضو هیئت علمی

 

آقای مهندس طالبی

کارشناس سخت افزار و الکترونیک

متخصص تعمیرات نرم افزاری و سخت افزاری

عضو هیئت علمی

آقای محمدعلی برجی

کارشناس ارشد حسابداری

معاونت مالی - اقتصادی

عضو هیئت علمی

آقای فرزام قاسمیان

کارشناس ارشد حسابداری

معاونت مالی اداری

عضو هیئت علمی

آقای مهندس امیر احمدی

کارشناس ارشد عمران

عضو هیئت علمی دانشگاه

 

آقای مهندس عطایی خواه

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

مدیریت دپارتمان طراحی سایت

  خانم مهندس جمال زهی

کارشناس ارشد نرم افزار

استاد برگزیده سازمان آموزش و پرورش

عضو هیئت علمی

آقای مهندس ساعی

کارشناس ارشد مهندسی شبکه

کارشناس شبکه های مایکروسافت و سیسکو

آقای سعید پویا مهر

کارشناس ارشد حسابداری

عضو هیئت علمی  دانشگاه

آقای مهندس عباس نژاد

کارشناس سخت افزار و الکترونیک

عضو هیئت علمی

آقای کوروش شریف زاده

کارشناس ارشد حسابداری

عضو انجمن حسابداران خبره

  آقای مهندس زارع

کارشناس ارشد نرم افزار

عضو هیئت علمی

 

 

h1