منوی سایت

اخبار برگزاری کلاس ها

اخبار برگزاری کلاس ها

روز یکشنبه ، مورخ 97/2/30 کلاس تعمیرات موبایل آقای پورمحمد، راس ساعت 13:00 برگزار می شود.

روز یکشنبه ، مورخ 97/2/30 کلاس تعمیرات پکیج آقای مولایی ،راس ساعت 17:30 برگزار می شود.

روز سه شنبه ، مورخ 97/2/30 کلاس تعمیرات موبایل آقای طالبی ،راس ساعت18:30 برگزار می شود.