منوی سایت

اخبار برگزاری کلاس ها

اخبار برگزاری کلاس ها

#مورخ96/12/16 روز چهارشنبه کلاس تعمیرات موبایل استاد علیجان نژاد راس ساعت 9:00 برگزار می شود.

#مورخ 96/12/16 روز چهارشنبه کلاس تعمیرات موبایل استاد طالبی راس ساعت 13:00 برگزار می شود.

#مورخ 96/12/16 روز چهارشنبه کلاس Icdl استاد غیبی راس ساعت 17:30 برگزار می شود.

#مورخ 96/12/16 روز چهارشنبه کلاس 3dmax-vray استاد جنتی راس ساعت 16:00 برگزار می شود.

#مورخ 96/11/18 روز پنجشنبه کلاس تعمیرات موبایل استاد علیجان نژاد راس ساعت 9:00 برگزار می شود.

#مورخ 96/11/18 روز پنجشنبه کلاس تعمیرات موبایل استاد طالبی راس ساعت 13:30 برگزار می شود.

#مورخ 96/11/18 روز پنجشنبه کلاس اتوکد استاد امیراحمدی راس ساعت 16:00 برگزار می شود.

#مورخ 96/11/5 روز پنجشنبه کلاس ++C استاد غلامی راس ساعت 10:00برگزار می شود.

#مورخ 96/11/5 روز پنجشنبه کلاس ICDL استاد غلامی راس ساعت 14:00 برگزار می شود.

#مورخ 96/11/5 روز پنجشنبه کلاس تعمیرات موبایل استاد علیجان نژاد راس ساعت 9:00 برگزار می شود.

#مورخ 96/11/5 روز پنجشنبه کلاس حسابداری استاد شریف زاده راس ساعت 13:00 برگزار می شود.

#مورخ 96/11/5 روز پنجشنبه کلاس اتوکد استاد امیر احمدی راس ساعت 9:00 برگزار می شود.

#مورخ 96/11/5 روز پنجشنبه کلاس +Network استاد ساعی راس ساعت 17:00 برگزار می شود.

#مورخ 96/10/29 روز جمعه کلاس حسابداری استاد مهدی زاده راس ساعت 8:00 برگزار می شود.

#مورخ 96/10/29 روز جمعه کلاس حسابداری استاد اظهری راس ساعت 10:00 برگزار می شود.

# مورخ 96/10/25 روز دوشنبه کلاس حسابداری استاد بدر نوغانی راس ساعت 11:00 برگزار می شود.

# مورخ 96/10/25 روز دوشنبه کلاس تعمیرات موبایل استاد عباس نژاد راس ساعت 13:00 برگزار می شود.

# مورخ 96/10/25 روز دوشنبه کلاس تعمیرات موبایل استاد علیجان نژاد راس ساعت 11:00 برگزار می شود.

# مورخ 96/10/25 روز دوشنبه کلاس تعمیرات موبایل استاد طالبی راس ساعت 13:00 برگزار می شود.

# راس ساعت 96/10/25 روز دوشنبه کلاس حسابداری استاد رحمانی مهر راس ساعت 18 برگزار می شوذ.

# مورخ 96/10/25 روز دوشنبه کلاس 3dmax استاد جنتی راس ساعت 17:30 برگزار می شود.

# مورخ 96/10/24 روز یکشنبه کلاس اتوکد استاد امیراحمدی راس ساعت 9:00 برگزار می شود.

# مورخ 96/10/24 روز یکشنبه کلاس تعمیرات موبایل استاد علیجان نژاد راس ساعت00 :11 برگزار می شود.

# مورخ 96/10/24 روز یکشنبه کلاستعمیرات موبایل استاد طالبی راس ساعت 13:00 برگزار می شود.

# مورخ 96/10/24 روز یکشنبه کلاس حسابداری استاد اظهری راس ساعت 18:00 برگزار می شود.

#مورخ 96/10/24 روز یکشنبه کلاس ICDL استاد محمدپور راس ساعت 15:00برگزار می شود.

# مورخ 96/10/23 روز شنبه کلاس حسابداری استاد بدر نوغانی راس ساعت 11:00  برگزار می شود.

# مورخ 96/10/23 روز شنبه کلاس تعمیرات موبایل استاد علیجان نژاد راس ساعت 11:00 برگزار می شود.

# مورخ 96/10/23 روز شنبه کلاس تعمیرات موبایل استاد طالبی راس ساعت 13:00 برگزار می شود.

# مورخ 96/10/23 روز شنبه کلاس تعمیرات موبایل استاد عباس نژاد راس ساعت 15:00 برگزار می شود.

# مورخ 96/10/23 روز شنبه کلاسICDL استاد غلامی راس ساعت 13:00 برگزار می شود.

# مورخ 96/10/23 روز شنبه کلاس 3DMAX-VRAY استاد جنتی راس ساعت 18:00 برگزار می شود.

# مورخ 96/8/25 روز پنجشنبه  کلاس حسابداری استاد شریف زاده راس ساعت 9:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/25 روز پنجشنبه  کلاس +NetWork استاد ساعی راس ساعت 9:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/25 روز پنجشنبه  کلاس CATIA استاد خانی راس ساعت 9:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/25 روز پنجشنبه  کلاس موبایل استاد نثاری راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/25 روز پنجشنبه  کلاسPHP استاد قربانی راس ساعت 15:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/25 روز پنجشنبه  کلاس Wordpress استاد قربانی راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/25 روز پنجشنبه  کلاس موبایل استاد طالبی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/8/25 روز پنجشنبه  کلاس طراحی وب استاد ششگل  راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/8/25 روز پنجشنبه  کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/8/21 روز یکشنبه  کلاس ICDL استاد محمدپور راس ساعت 9:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/21 روز یکشنبه  کلاس وردپرس استاد قربانی راس ساعت 16:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/21 روز یکشنبه  کلاس موبایل استاد نثاری راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/21 روز یکشنبه  کلاس طراحی وب استاد ششگل  راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/8/21 روز یکشنبه  کلاس موبایل استاد طالبی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/8/21 روز یکشنبه  کلاس برنامه نویسی وردپرس استاد قربانی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ96/8/21 روزیکشنبه  کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/8/17 روزچهارشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت 13:00  برگزار میشود

# مورخ 96/8/17 روزچهارشنبه کلاس #C مقدماتی استاد قربانی راس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ 96/8/17 روزچهارشنبه کلاس تعمیرات موبایل استادخوش کردارراس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ 96/8/17 روزچهارشنبه کلاس فوتوشاپ   راس ساعت  17:00  برگزار میشود

# مورخ 96/8/17 روزچهارشنبه کلاس پکیج استاد شهبازی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/8/17 روزچهارشنبه کلاس دوربین استاد احضاری  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/8/17 روزچهارشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/8/17 روزچهارشنبه کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/8/15 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت 13:00  برگزار میشود

# مورخ 96/8/15 روزدوشنبه کلاس تعمیرات موبایل استادخوش کردارراس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ96/8/15 روزدوشنبه کلاس فوتوشاپ   راس ساعت  17:00  برگزار میشود

# مورخ 96/8/15 روزدوشنبه کلاس حسابداری استاد بدرنوغانی راس ساعت  18:00  برگزار میشود

# مورخ 96/8/15 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد پایدار  راس ساعت  18:00  برگزار میشود

# مورخ 96/8/15روزدوشنبه کلاس پکیج استاد شهبازی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/8/15 روزدوشنبه کلاس دوربین استاد احضاری  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/8/15روزدوشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ96/8/15 روزدوشنبه کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/8/14 روز یکشنبه  کلاس ICDL استاد محمدپور راس ساعت 9:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/14 روز یکشنبه  کلاس وردپرس استاد قربانی راس ساعت 16:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/14 روز یکشنبه  کلاس موبایل استاد نثاری راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/14 روز یکشنبه  کلاس طراحی وب استاد ششگل  راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/8/14 روز یکشنبه  کلاس موبایل استاد طالبی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/8/14 روز یکشنبه  کلاس برنامه نویسی وردپرس استاد قربانی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ96/8/14 روزیکشنبه  کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

# مورخ 96/8/11 روز پنجشنبه  کلاس حسابداری استاد شریف زاده راس ساعت 9:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/11 روز پنجشنبه  کلاس +NetWork استاد ساعی راس ساعت 9:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/11 روز پنجشنبه  کلاس CATIA استاد خانی راس ساعت 9:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/11 روز پنجشنبه  کلاس موبایل استاد نثاری راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/11 روز پنجشنبه  کلاس Wordpress استاد قربانی راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/11 روز پنجشنبه  کلاس موبایل استاد طالبی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/8/11 روز پنجشنبه  کلاس طراحی وب استاد ششگل  راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/8/11 روز پنجشنبه  کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

 

# مورخ 96/8/8 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت 13:00  برگزار میشود

# مورخ 96/8/8 روزدوشنبه کلاس تعمیرات موبایل استادخوش کردارراس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ96/8/8 روزدوشنبه کلاس فوتوشاپ   راس ساعت  17:00  برگزار میشود

# مورخ 96/8/8 روزدوشنبه کلاس حسابداری استاد بدرنوغانی راس ساعت  18:00  برگزار میشود

# مورخ 96/8/8 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد پایدار  راس ساعت  18:00  برگزار میشود

# مورخ 96/8/8 روزدوشنبه کلاس پکیج استاد شهبازی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/8/8 روزدوشنبه کلاس دوربین استاد احضاری  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/8/8 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ96/8/8 روزدوشنبه کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/8/4 روز پنجشنبه  کلاس حسابداری استاد شریف زاده راس ساعت 9:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/4 روز پنجشنبه  کلاس +NetWork استاد ساعی راس ساعت 9:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/4 روز پنجشنبه  کلاس CATIA استاد خانی راس ساعت 9:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/4 روز پنجشنبه  کلاس موبایل استاد نثاری راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/4 روز پنجشنبه  کلاس Wordpress استاد قربانی راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/8/4 روز پنجشنبه  کلاس موبایل استاد طالبی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/8/4 روز پنجشنبه  کلاس طراحی وب استاد ششگل  راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/8/4 روز پنجشنبه  کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/8/1 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد مهدی زاده  راس ساعت 12:00  برگزار میشود

# مورخ 96/8/1 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت 13:00  برگزار میشود

# مورخ 96/8/1 روزدوشنبه کلاس تعمیرات موبایل استادخوش کردارراس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ96/8/1 روزدوشنبه کلاس فوتوشاپ   راس ساعت  17:00  برگزار میشود

# مورخ 96/8/1 روزدوشنبه کلاس حسابداری استاد بدرنوغانی راس ساعت  18:00  برگزار میشود

# مورخ 96/8/1 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد پایدار  راس ساعت  18:00  برگزار میشود

# مورخ 96/8/1 روزدوشنبه کلاس پکیج استاد شهبازی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/8/1 روزدوشنبه کلاس دوربین استاد احضاری  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/8/1 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ96/8/1 روزدوشنبه کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/7/30 روز یکشنبه  کلاس وردپرس استاد قربانی راس ساعت 16:00 برگزار میشود

# مورخ 96/7/30 روز یکشنبه  کلاس موبایل استاد نثاری راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/7/30 روز یکشنبه  کلاس طراحی وب استاد ششگل  راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/7/30 روز یکشنبه  کلاس موبایل استاد طالبی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/7/30 روز یکشنبه  کلاس برنامه نویسی وردپرس استاد قربانی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/7/30 روزیکشنبه  کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/7/27 روز پنجشنبه  کلاس حسابداری استاد شریف زاده راس ساعت 9:00 برگزار میشود

# مورخ 96/7/27 روز پنجشنبه  کلاس +NetWork استاد ساعی راس ساعت 9:00 برگزار میشود

# مورخ 96/7/27 روز پنجشنبه  کلاس CATIA استاد خانی راس ساعت 9:00 برگزار میشود

# مورخ 96/7/27 روز پنجشنبه  کلاس موبایل استاد نثاری راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/7/27 روز پنجشنبه  کلاس Wordpress استاد قربانی راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/7/27 روز پنجشنبه  کلاس موبایل استاد طالبی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/7/27 روز پنجشنبه  کلاس طراحی وب استاد ششگل  راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/7/27 روز پنجشنبه  کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/7/26 روزچهارشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت 13:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/26 روزچهارشنبه کلاس #C مقدماتی استاد قربانی راس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ 96/7/26 روزچهارشنبه کلاس تعمیرات موبایل استادخوش کردارراس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ 96/7/26 روزچهارشنبه کلاس فوتوشاپ   راس ساعت  17:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/26 روزچهارشنبه کلاس پکیج استاد شهبازی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/7/26 روزچهارشنبه کلاس دوربین استاد احضاری  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/7/26 روزچهارشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/7/26 روزچهارشنبه کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/7/17 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد مهدی زاده  راس ساعت 12:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/17 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت 13:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/17 روزدوشنبه کلاس تعمیرات موبایل استادخوش کردارراس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ 96/7/17 روزدوشنبه کلاس فوتوشاپ   راس ساعت  17:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/17 روزدوشنبه کلاس حسابداری استاد بدرنوغانی راس ساعت  18:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/17 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد پایدار  راس ساعت  18:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/17 روزدوشنبه کلاس پکیج استاد شهبازی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/7/17 روزدوشنبه کلاس دوربین استاد احضاری  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/7/17 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/7/17 روزدوشنبه کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/7/12 روزچهارشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت 13:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/12 روزچهارشنبه کلاس تعمیرات موبایل استادخوش کردارراس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ 96/7/12 روزچهارشنبه کلاس فوتوشاپ   راس ساعت  17:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/12 روزچهارشنبه کلاس پکیج استاد شهبازی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/7/12 روزچهارشنبه کلاس دوربین استاد احضاری  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/7/12 روزچهارشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/7/12 روزچهارشنبه کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/7/10 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد مهدی زاده  راس ساعت 12:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/10 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت 13:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/10 روزدوشنبه کلاس تعمیرات موبایل استادخوش کردارراس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ 96/7/10 روزدوشنبه کلاس فوتوشاپ   راس ساعت  17:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/10 روزدوشنبه کلاس حسابداری استاد بدرنوغانی راس ساعت  18:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/10 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد پایدار  راس ساعت  18:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/10 روزدوشنبه کلاس پکیج استاد شهبازی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/7/10 روزدوشنبه کلاس دوربین استاد احضاری  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/7/10 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/7/10 روزدوشنبه کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/7/6روز پنجشنبه  کلاس CATIA استاد خانی راس ساعت 9:00 برگزار میشود

# مورخ 96/7/6روز پنجشنبه  کلاس موبایل استاد نثاری راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/7/6روز پنجشنبه  کلاس Wordpress استاد قربانی راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/7/6روز پنجشنبه  کلاس موبایل استاد طالبی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/7/6 روز پنجشنبه  کلاس طراحی وب استاد ششگل  راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/7/6 روز پنجشنبه  کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/7/3 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد مهدی زاده  راس ساعت 12:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/3 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت 13:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/3 روزدوشنبه کلاس تعمیرات موبایل استادخوش کردارراس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ 96/7/3 روزدوشنبه کلاس فوتوشاپ   راس ساعت  17:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/3 روزدوشنبه کلاس حسابداری استاد بدرنوغانی راس ساعت  18:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/3 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد پایدار  راس ساعت  18:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/3 روزدوشنبه کلاس پکیج استاد شهبازی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/7/3 روزدوشنبه کلاس دوربین استاد احضاری  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/7/3 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/7/3 روزدوشنبه کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/7/2 روز یکشنبه  کلاس وردپرس استاد قربانی راس ساعت 16:00 برگزار میشود

# مورخ 96/7/2 روز یکشنبه  کلاس موبایل استاد نثاری راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/7/2 روز یکشنبه  کلاس طراحی وب استاد ششگل  راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/7/2 روز یکشنبه  کلاس موبایل استاد طالبی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/7/2 روز یکشنبه  کلاس برنامه نویسی C استاد قربانی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/7/2 روزیکشنبه  کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/7/1 روزشنبه کلاس موبایل استاد مهدی زاده  راس ساعت  12:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/1 روزشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت 13:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/1 روزشنبه کلاس تعمیرات موبایل استادخوش کردارراس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ 96/7/1 روزشنبه کلاس فوتوشاپ   راس ساعت  17:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/1 روزشنبه کلاس موبایل استاد پایدار  راس ساعت  18:00  برگزار میشود

# مورخ 96/7/1 روزشنبه کلاس پکیج استاد شهبازی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/7/1 روزشنبه کلاس دوربین استاد احضاری  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/7/1 روزشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/7/1 روزشنبه کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/6/30روز پنجشنبه  کلاس CATIA استاد خانی راس ساعت 9:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/30روز پنجشنبه  کلاس موبایل استاد نثاری راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/30روز پنجشنبه  کلاس Wordpress استاد قربانی راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/30روز پنجشنبه  کلاس موبایل استاد طالبی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/30روز پنجشنبه  کلاس طراحی وب استاد ششگل  راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/30 روز پنجشنبه  کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/6/29 روزچهارشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت 13:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/29 روزچهارشنبه کلاس تعمیرات موبایل استادخوش کردارراس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ 96/6/29 روزچهارشنبه کلاس فوتوشاپ   راس ساعت  17:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/29 روزچهارشنبه کلاس پکیج استاد شهبازی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/29 روزچهارشنبه کلاس دوربین استاد احضاری  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/29 روزچهارشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/29 روزچهارشنبه کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/6/28 روز سه شنبه کلاس ICDL  استاد هشیارزارع راس ساعت 17  برگزار میشود

# مورخ 96/6/28 روزسه شنبه  کلاس موبایل استاد نثاری راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/28 روز سه شنبه  کلاس طراحی وب استاد ششگل  راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/28 روز سه شنبه کلاس وردپرس استاد قربانی راس ساعت 16:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/28 روز سه شنبه  کلاس موبایل استاد طالبی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/28 روز سه شنبه کلاس برنامه نویسی C استاد قربانی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/28 روز سه شنبه  کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/6/27 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد مهدی زاده  راس ساعت 12:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/27 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت 13:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/27 روزدوشنبه کلاس تعمیرات موبایل استادخوش کردارراس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ 96/6/27 روزدوشنبه کلاس فوتوشاپ   راس ساعت  17:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/27 روزدوشنبه کلاس حسابداری استاد بدرنوغانی راس ساعت  18:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/27 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد پایدار  راس ساعت  18:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/27 روزدوشنبه کلاس پکیج استاد شهبازی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/27 روزدوشنبه کلاس دوربین استاد احضاری  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/27 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/27 روزدوشنبه کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/6/23 روز پنجشنبه  کلاس CATIA استاد خانی راس ساعت 9:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/23 روز پنجشنبه  کلاس موبایل استاد نثاری راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/23 روز پنجشنبه  کلاس Wordpress استاد قربانی راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/23 روز پنجشنبه  کلاس موبایل استاد طالبی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/23 روز پنجشنبه  کلاس طراحی وب استاد ششگل  راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/23 روز پنجشنبه  کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

 

# مورخ 96/6/22 روزچهارشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت 13:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/22 روزچهارشنبه کلاس تعمیرات موبایل استادخوش کردارراس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ 96/6/22 روزچهارشنبه کلاس فوتوشاپ   راس ساعت  17:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/22 روزچهارشنبه کلاس پکیج استاد شهبازی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/22 روزچهارشنبه کلاس دوربین استاد احضاری  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/22 روزچهارشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/22 روزچهارشنبه کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/6/21 روز سه شنبه کلاس ICDL  استاد هشیارزارع راس ساعت 17  برگزار میشود

# مورخ 96/6/21 روزسه شنبه  کلاس موبایل استاد نثاری راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/21 روز سه شنبه  کلاس طراحی وب استاد ششگل  راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/21 روز سه شنبه کلاس وردپرس استاد قربانی راس ساعت 16:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/21 روز سه شنبه  کلاس موبایل استاد طالبی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/21 روز سه شنبه کلاس برنامه نویسی C استاد قربانی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/21 روز سه شنبه  کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/6/20 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد مهدی زاده  راس ساعت 12:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/20 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت 13:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/20 روزدوشنبه کلاس تعمیرات موبایل استادخوش کردارراس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ 96/6/20 روزدوشنبه کلاس فوتوشاپ   راس ساعت  17:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/20 روزدوشنبه کلاس حسابداری استاد بدرنوغانی راس ساعت  18:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/20 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد پایدار  راس ساعت  18:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/20 روزدوشنبه کلاس پکیج استاد شهبازی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/20 روزدوشنبه کلاس دوربین استاد احضاری  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/20 روزدوشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/20 روزدوشنبه کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/6/19 روز یکشنبه  کلاس موبایل استاد نثاری راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/19 روز یکشنبه  کلاس طراحی وب استاد ششگل  راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/19 روز یکشنبه  کلاس موبایل استاد طالبی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/19 روز یکشنبه  کلاس برنامه نویسی C استاد قربانی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/19 روزیکشنبه  کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/6/16 روز پنجشنبه  کلاس موبایل استاد نثاری راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/16 روز پنجشنبه  کلاس موبایل استاد طالبی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/16 روز پنجشنبه  کلاس طراحی وب استاد ششگل  راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/16 روز پنجشنبه  کلاس برنامه نویسی C استاد قربانی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/16 روز پنجشنبه  کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

 

# مورخ 96/6/15 روزچهارشنبه کلاس تایپ   استاد غلامی  راس ساعت 8:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/15 روزچهارشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت 13:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/15 روزچهارشنبه کلاس تعمیرات موبایل استادخوش کردارراس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ 96/6/15 روزچهارشنبه کلاس فوتوشاپ   راس ساعت  17:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/15 روزچهارشنبه کلاس پکیج استاد شهبازی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/15 روزچهارشنبه کلاس دوربین استاد احضاری  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/15 روزچهارشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/15 روزچهارشنبه کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

 

# مورخ 96/6/14 روز سه شنبه کلاس تایپ استاد غلامی راس ساعت 8:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/14 روز سه شنبه کلاس ICDL  استاد هشیارزارع راس ساعت 17  برگزار میشود

# مورخ 96/6/14 روزسه شنبه  کلاس موبایل استاد نثاری راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/14 روز سه شنبه  کلاس طراحی وب استاد ششگل  راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/14 روز سه شنبه  کلاس موبایل استاد طالبی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/14 روز سه شنبه کلاس برنامه نویسی C استاد قربانی راس ساعت 16:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/14 روز سه شنبه  کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

 

# مورخ 96/6/12 روز یکشنبه  کلاس موبایل استاد نثاری راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/12 روز یکشنبه  کلاس طراحی وب استاد ششگل  راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/12 روز یکشنبه  کلاس موبایل استاد طالبی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/12 روز یکشنبه  کلاس برنامه نویسی C استاد قربانی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/12 روزیکشنبه  کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

 

 

# مورخ 96/6/11 روزشنبه کلاس موبایل استاد مهدی زاده  راس ساعت  12:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/11 روزشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت 13:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/11 روزشنبه کلاس تعمیرات موبایل استادخوش کردارراس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ 96/6/11 روزشنبه کلاس فوتوشاپ   راس ساعت  17:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/11 روزشنبه کلاس موبایل استاد پایدار  راس ساعت  18:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/11 روزشنبه کلاس پکیج استاد شهبازی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/11 روزشنبه کلاس دوربین استاد احضاری  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/11 روزشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/11 روزشنبه کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/6/10 روزجمعه  کلاس حسابداری استاد مهدی زاده راس ساعت 8:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/10 روزجمعه  کلاس استاد علیجان نژاد راس ساعت 9:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/10 روزجمعه  کلاس Autocad استاد احمدی راس ساعت 10:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/10 روزجمعه  کلاس ICDL استاد ششگل راس ساعت 11:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/10 روزجمعه  کلاس Autocad استاد احمدی راس ساعت 10:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/10 روزجمعه  کلاس تعمیرات موبایل استاد عباس نژاد راس ساعت 14:00 برگزار میشود

 

# مورخ 96/6/9 روز پنجشنبه  کلاس موبایل استاد نثاری راس ساعت 17:00 برگزار میشود

# مورخ 96/6/9 روز پنجشنبه  کلاس موبایل استاد طالبی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/9 روز پنجشنبه  کلاس برنامه نویسی C استاد قربانی راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/9 روز پنجشنبه  کلاس طراحی وب استاد ششگل  راس ساعت 18:30 برگزار میشود

# مورخ 96/6/9 روز پنجشنبه  کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/6/8 روزچهارشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت 13:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/8 روزچهارشنبه کلاس تعمیرات موبایل استادخوش کردارراس ساعت 17:00  برگزارمیشود

# مورخ 96/6/8 روزچهارشنبه کلاس فوتوشاپ   راس ساعت  17:00  برگزار میشود

# مورخ 96/6/8 روزچهارشنبه کلاس پکیج استاد شهبازی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/8 روزچهارشنبه کلاس دوربین استاد احضاری  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/8 روزچهارشنبه کلاس موبایل استاد طالبی  راس ساعت  18:30  برگزار میشود

# مورخ 96/6/8 روزچهارشنبه کلاس   استاد علیجان نژاد  راس ساعت   برگزار میشود

 

# مورخ 96/6/7 روز سه شنبه کلاس ICDL  استاد هشیارزارع راس ساعت 17  برگزار میشود