منوی سایت

معماري داخلي

معماري داخلي

چرا دانستن مفاهيم اين دروس براي يک طراح دکوراسيون داخلي لازم است؟

 

دانستن اصول هنرهاي تجسمي باعث مي شود تا شما با مفاهيم اساسي فرم در دکوراسيون و هماهنگي هاي مرتبط با آن آشنا شويد.

 

 

دانستن روش طراحي فضاهاي داخلي منجر به کاربرد علمي و صحيح تعادل ، ريتم در طراحي کردن فضاهاي خالي مي شود.

 

 

آشنايي با کاربرد رنگ در دکوراسيون داخلي منجر مي شود تا شما به طور اصولي و دقيق از ترکيب بدني رنگ ها در فضاهاي داخلي استفاده نماييد.

 

 

فراگيري علم سبک شناسي راهي براي خلق ايده هاي جديد براي فضاهاي داخلي منطبق با جريان هاي هنري در عصر تاريخ مي شود.

 

 

کاربرد رايانه در دکوراسيون داخلي ابزاري مؤثر براي اجراي ايده در فضاي مجازي قبل از اجراي آن در فضاي واقعي.