منوی سایت

موبایل

موبایل

کاراموزان : ایزدی ، اسمعیلی ، استخارکی ، شاکرین،

گودرزی ، حیدری ، خیابانی ، الوندی ، قائمی ، میرزایی ،

اقلیمی ، شاکرمی ، سعادت ، سویزی و علائی مورخ 95/12/2 آزمون کتبی راهنمای محلی دارند.

همچنین آقایان مجتبی نظری ، حسین جاویدفر مورخ 3/12/95 ساعت 8:30 آزمون شفاهی تعمیرات موبایل دارند.

لیست جدید

نتایج آزمون دی و بهمن