منوی سایت

IT

IT

دپارتمان

کد دوره

نام دوره

مدت زمان آموزش ( ساعت)

ICT

I 8001

ویندوز و اینترنت

12

I 8002

ICDL 1

18

I 8003

ICDL 2

15

I 8004

فرمول نویسی پیشرفته در EXCEL

12

I 8005

آموزش سخت افزار   +A

12

I 8006

+Security

12

I 8007

مفاهیم اولیه شبکه +Network

12

I 8008

word و Excel

10