منوی سایت

منابع انسانی و سازمان

منابع انسانی و سازمان

 

دپارتمان

کد دوره

نام دوره

مدت زمان آموزش ( ساعت)

مدیریت ، منابع انسانی و سازمان

C 6001

آموزش روسای دفاتر مدیران

30

C 6002

ارزیابی عملکرد کارکنان

24

C 6003

جامع مدیریت استراتژیک

45

C 6004

جامع مدیریت منابع انسانی

80

C 6005

طبقه بندی مشاغل

30

C 6006

قانون کار و تامین اجتماعی

30

C 6007

مدیریت اجرایی

200

C 6008

مدیریت اجرایی تکمیلی

200

 C 6009

مدیریت عمومی

35

 C 6010

مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

35

 C 6011

مهارتهای ارتباطی و رفتار سازمانی

30