منوی سایت

مالی و حسابداری مدیریت

مالی و حسابداری مدیریت

دوره ویژه حسابداری

دوره آموزشی ویژه انها که میخواهند حسابدار شوند...

 

دپارتمان

کد دوره

نام دوره

مدت زمان آموزش ( ساعت)

مالی و حسابداری

C 3001

آشنایی با نهاد ها و بازارهای مالی

25

C 3002

استانداردهای حسابداری

40

C 3003

اصول حسابداری 1

60

C 3004

اصول حسابداری 2

40

C 3005

بودجه بندی جامع

16

C 3006

جامع حسابداری مالی

180

C 3007

جامع مدیریت تخصصی مالی

180

C 3008

حسابداری با نرم افزار هلو _ ویژه اشتغال

12

C 3009

حسابداری پیمانکاری

20

C 3010

حسابداری حقوق و دستمزد

20

C 3011

حسابداری شرکتها

40

C 3012

حسابداری صنعتی 1

48

C 3013

حسابداری صنعتی 2

50

C 3014

حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی

32

C 3015

حسابداری مالیاتی

38

C 3016

حسابداری مدیریت

40